Statuten

De club wordt opgericht als een traditionele gemengde studentenclub naar de geest van de clubcodex. De specifieke werking van de club, de beschrijving van het schild en het clublied staan opgenomen in deze statuten van Caeruleus.

§1 Algemeenheden bepaald bij stichting

De Dies Natalis van de hoogstudentenclub Caeruleus is 7 januari 2003. De drie stichters van Caeruleus zijn Frederik Houben, Frederik Carlier en Jeroen Van Hoof en zijn gelijkgesteld met de rang van “pro-senior”.

Caeruleus leeft volgens de 3 basisprincipes van Caeruleus, opgenomen in bijlage. Het doel van Caeruleus is het in stand houden van oude studentenliederen en -tradities; het aanleren van vergeten studentenliederen en -tradities en het aanbieden van een clubleven volgens oude tradities. Caeruleus blijft te allen tijde neutraal ten opzichte van politieke, sociale en religieuze stromingen.

De kleuren van Caeruleus zijn blauw – groen – blauw, de leuze is “vincti codice” en het schild is een heraldisch Vlaams schild met faas; de linkerhelft is dubbel geschuind, gekleurd in de eerder vermelde kleuren, en draagt het monogram uitgevoerd in zilver; de rechterbovenhelft bevat een openliggend boek; de rechteronderhelft bevat het wapen van de Limburgse gouw; de faas bevat de eerder vermelde leuze van Caeruleus.

Caeruleus wordt bestuurd door een praesidium bestaande uit 4 personen met handtekenbevoegdheid zijnde een senior (voorzitter), schachtenmeester (ondervoorzitter), ab-actis (secretaris) en quaestor (penningmeester). De bestuursleden worden verkozen voor 1 jaar. Bestuursleden zijn onbeperkt herverkiesbaar indien zij het volgende academiejaar student zijn aan een van de hogescholen of universiteiten te Hasselt of Diepenbeek. Het bestuursjaar vangt aan op 31 juli en eindigt op 30 juli van het volgende jaar. Elk praesidium stelt een huishoudelijk reglement op en verspreidt dit onder alle leden.

Het clublied van Caeruleus is geschreven door de stichters op de melodie van “When Johnny comes marching home again” (codex p497). De tekst van het clublied is:

Wanneer de nacht gevallen is in ’t Diepenbeekse land
Dan gaan we ons amuseren met de codex in de hand
Met pet, met lint, met pot, gezwind
Zeg schacht kom hier en breng die pint
Want we zijn commilitones van Caeruleus

Het vat is af, er is nog veel plezier, vertier
Dus zoeken we een nieuw café en drinken nog wat bier
Steeds goed gezind, altijd bemind
Zingen we hier tesaam m’n vrind
Want we zijn commilitones van Caeruleus

§2 De club en haar leden

Een lid kan een van volgende titels hebben: schacht, ouderjaar, commilito extra muros, praesidium. Deze titels staan beschreven in de clubcodex. Praesidium is vervolgens verder opgedeeld zoals hoger beschreven. De toetreding van nieuwe leden verloopt zoals beschreven in de clubcodex, met uitbreiding van het slagen in een ontgroeningsopdracht en een ontgroeningsexamen. Commilitones van andere clubs kunnen commilito extra muros worden bij Caeruleus.

Oud-leden zijn oud-studenten die minstens 1 academiejaar lid zijn geweest van Caeruleus. Andere oud-studenten die wensen toe te treden tot Caeruleus krijgen bij toetreding na motivatie en goedkeuring van het bestuur onmiddelijk het statuut van oud-lid. Het beëindigen van het lidmaatschap verloopt door het zingen van de “zwanenzang”. Oud-leden dragen geen verantwoordelijkheden ten opzichte van de club. Oud-leden worden nog uitgenodigd tot deelname aan de activiteiten.

Alle leden zijn vrij om de club te verlaten; Wanneer een verlaten lid wenst terug te keren, beslist het praesidium over de terugkeer.

Elk lid die zich niet gedraagt naar de Caeruleaanse geest van de clubcodex, de statuten of de drie basisprincipes, kan verbannen worden uit de club. Een terugkeer is daarna niet mogelijk.

§3 Verkiezing van een nieuw bestuur

Het uittredende bestuur maakt ten laatste op 31 mei het verloop van de verkiezingen kenbaar (kandidaatstellingen, stemrecht, stemmen per volmacht, gelijkheid van stemmen, …) De verkiezing van een nieuw bestuur gaat door tijdens een kiesconvent, voorgezeten door de oudste aanwezig pro-senior (lid of oud-lid) die geen kandidaat is voor een functie. Hij waakt over het verloop van de verkiezingen, telt de stemmen en maakt de uitslag bekend. De voorzitter kan bijzitters aanduiden. Door meerderheid wordt bepaald welke kandidaat voor welke functie verkozen wordt.

§4 Slotbepaling

Caeruleus heeft als feitelijke vereniging een bankrekening. De rekening wordt beheerd door het praesidium en de quaestor in het bijzonder. Caeruleus zal niets verwezenlijken ten voordele van haar leden en de leden hebben geen recht op een aandeel in behaalde winst of op recuperatie van de gedane inbreng. De leden zijn jaarlijks lidgeld verschuldigd, doch zijn leden met de titel “schacht” volgens de clubcodex zijn vrijgesteld van lidgeld. Het praesidium bepaalt de lidgelden bij aanvang van het academiejaar. Oud-leden kunnen een steunbijdrage geven aan de club.

Voor alle aangelegenheden die niet opgenomen zijn in de statuten of het werkingsregelement, beslist het praesidium van de club.

Het wijzigen van deze statuten is enkel mogelijk door middel van een meerderheid van de actieve leden van de studentenclub. Wijzigingen aan de statuten dienen daarna ondertekend te worden door minstens 5 pro-senioren.

De stichting is bezegeld door middel van een akte, waarvan een kopie door elke stichter en het archief bewaard wordt. Deze statuten zijn herschreven door Jeroen Van Hoof, stichter van Caeruleus bij aanvang van het academiejaar 2008-09 en vervangt alle voorgaande statuten.

Ondertekend na goedkeuring en voor akkoord door 5 pro-senioren en het bestuur 2008-2009